Royal Blue Staff report         

 


  


   Yoshinobu Suzuki


   Takuro Uchida